Skip Navigation
We are currently testing a new website »» Preview Our New Site ««

Comhairle nan Eilean Siar

Press Release - 15th March 2017

Cunnt Coimisean na Croitearachd - Na Meadhanan Sòisealta

Bidh cunnt Thaghaidhean Coimisean na Croitearachd a’ gabhail àite ann an Talla a’ bhaile Steòrnabhaigh aig 10m air Dihaoine 17mh Màrt 2017.

Thèid fiosrachadh dà-chànanch a sgaoileadh beò tro dhuilleagan Facebook agus Twitter Comhairle nan Eilean Siar agus thèid Periscope a chleachdadh airson na toraidhean a sgaoileadh beò tro bhideo.

Duilleag Twitter na Comhairle: https://twitter.com/cne_siar
Duilleag Facebook na Comhairle: https://www.facebook.com/comhairlenaneileansiar/

Crofting Commission Election Count - Social Media Coverage

The count for the Crofting Commission Elections will take place in the Stornoway Town Hall from 10am on Friday 17th March 2017.

Live updates will be provided bilingually through Comhairle nan Eilean Siar’s Facebook and Twitter pages and Periscope will be used to give live video of the announcements.

Comhairle Twitter page: https://twitter.com/cne_siar
Comhairle Facebook page: https://www.facebook.com/comhairlenaneileansiar/

 


. . . . . . .

Nigel Scott
Communications Officer
Comhairle nan Eilean Siar

Tel: 01851 822622 (Work)
Tel: 07884 236103 (Mobile)
email: