Skip Navigation
We are currently testing a new website »» Preview Our New Site ««

Transportation and Infrastructure Committee Agenda

10th December 2008

 

TRANSPORTATION COMMITTEE

 

 

COMATAIDH COMHDHAIL

 

NOTICE OF MEETING

 

There will be a Meeting of the Committee in the principal Council Offices, Stornoway on Wednesday10 December 2008 at 9.00am

 

 

FIOS COINNEIMH

 

Bithidh Coinneamh den Chomataidh ann am prìomh Oifisean na Comhairle, Steòrnabhagh, air Diciadain 10 Dùbhlachd 2008 aig 9.00m

 

 

Malcolm Burr

Chief Executive

 

 

Malcolm Burr

Àrd-oifigear

Council Offices

Sandwick Road

STORNOWAY

 

Oifisean na Comhairle

Rathad Shanndabhaig

STEORNABHAGH

23 November 2008

 

23 Samhain 2008

 

AGENDA

 

* It is recommended that, under the terms of Section 50A(4) of the Local Government (Scotland) Act 1973, the public, including the press, be excluded from the meeting during consideration of the following Items on the grounds that exempt information as defined in Part 1 of Schedule 7A of the Act would be disclosed:

 

 
Items 7 & 12 – Paragraphs 8 & 9 - The amount of any expenditure proposed to be incurred by the Comhairle under any particular contract for the acquisition of property or the supply of goods or services and any terms proposed or to be proposed by or to the Comhairle in the course of negotiations for a contract for the acquisition or disposal of property or the supply of goods or services.

 

 

 

CLAR-OBRACH

 

*Thathar a’ moladh, fo theirmean Earrann 50A(4) de dh’Achd Ùghdarras Ionadail (Alba) 1973, gum bu chòir don phoball, agus luchd nam pàipear-naidheachd a bhith air am bacadh bhon choinneimh rè beachdachadh air na chuspairean seo air sgàth ’s gum faodadh fiosrachadh dìomhair mar a tha mìnichte ann an Pàirt I de Chlàr 7A den Achd a bhith air a leigeil ma sgaoil:

 

Cuspairean 7 & 12 – Errannan 8 & 9 - Fiosrachadh co-cheangailte ri cosgais a tha a’ Chomhairle an dùil coinneachadh fo chunnradh sònraichte sam bith airson solair air bathar no seirbheisean agus agus fiosrachadh ann an dàimh ri ionmhas ri chosg leis a’ Chomhairle fo chunnradh shònraichte airson togalach a cheannach no solar air bathar no seirbheisean.

 

 

 

MINUTES

 

 

GEÀRR-CHUNNTASAN

 

1

Minute of Meeting of 22 October 2008

(Vol. 5, 2008)

 

 

1

Geàrr-chunntas na Coinneimh air 22 Damhair 2008

( Leabhar 5 , 2008)

 

2

Minute of HITRANS of 5 December 2008


(To be prepared)

 

 

2

Geàrr-chunntas Coinneamh HITRANS air 5 Dùbhlachd 2008

(Ri ullachadh)

3

Declaration of Interest

 

 

 

3

Clàradh Ùidh

 

FINANCE

 

 

 

IONMHAS

4

General Fund Second Quarter Revenue Monitoring

 

Report by Director of Finance and Corporate Resources

(Separately Circulated)

 

 

 

4

Sgrùdadh Maoin Cosgais Choitcheann an Dàrna Ràith

 

Aithisg le Stiùiriche Ionmhais agus Goireasan Chorporra

(Mun cuairt air leth)

5

General Fund Second Quarter Capital Monitoring

 

Report by Director of Finance and Corporate Resources

(Separately Circulated)

 

 

5

Sgrùdadh Maoin Calpa Choitcheann an Dàrna Ràith

 

Aithisg le Stiùiriche Ionmhais agus Goireasan Chorporra

(Mun cuairt air leth)

6

Repairs and Maintenance (Revenue) Programme 2007/2008 - Quarterly Expenditure Report to 31 October 2008

 

Report by Director of Technical Services


(Separately Circulated)

 

 

6

Prògram Bhliadhnail Càradh agus Gleidheadh 2007/2008: Aithisg Cosgais Ràitheil gu 31 Damhair 2008

 

Aithisg le Stiùiriche Seirbheisean Teicnigeach

(Mun cuairt air leth)

 

AIR TRANSPORT

 

 

 

COMHDHAIL ADHAR

7

Inter Island Air Service Contract

 

Report by Director of Technical Services

(p 1)*

 

 

 

7

Cùmhnant Seirbheis Adhar Eadar Eileanan

 

Aithisg le Stiùiriche Sheirbheisean Teicnigeach

(td 1)*

 

 

ROADS AND ROAD INFRASTRUCTURE

 

 

 

RATHAIDEAN AGUS BUN-STRUCTAR RATHAIDEAN

 

8

Programme and Progress – Roads

 

Report by Director of Technical Services

(p 3-4)

 

 

8

Prògram agus Adhartas – Rathaidean

 

Aithisg le Stiùiriche Sheirbheisean Teicnigeach

(td 3-4)

9

Cattle Grid Specification

 

Report by Director of Technical Services

(p 5)

 

 

9

Sònrachadh Cliath Chruidh

 

Aithisg le Stiùiriche Sheirbheisean Teicnigeach

(td 5)

10

South Ford Hydrodynamic Study

 

Report by Director of Technical Services

(p 7-9)

 

 

10

Sgrùdadh Gluasad Lionntan Fhadhail a Deas

Aithisg le Stiùiriche Sheirbheisean Teicnigeach

(td 7-9)

11

Fuel in the Highlands and Islands

 

Report by Director of Technical Services

(p 11-20)*

 

 

11

Connadh sa Ghàidhealtachd ‘s na h-Eileanan

Aithisg le Stiùiriche Sheirbheisean Teicnigeach

(td 11-20)*

 

PIERS AND HARBOURS

 

 

 

CIDHEACHAN AGUS CALAICHEAN

 

12

Stornoway Marine Fuel

 

Report by Director of Technical Services

(p 21-22)

 

 

12

Connadh Mara Steòrnabhaigh

 

Aithisg le Stiùiriche Sheirbheisean Teicnigeach

(td 21-22)

 

PERFORMANCE MONITORING

 

 

 

ATH-SGRÙDADH DHÈANADAS

13

Reports Outstanding

 

Report by Chief Executive

(p 23)

 

 

 

13

Aithisgean Fhathast ri Thighinn

 

Aithisg leis an Àrd-oifigear

(td 23)

 

NOTE : The next scheduled meeting of the Committee will be on Wednesday 11 February 2009

 

 

FIOSRACHADH: Bithidh an ath Choinneamh den Chomataidh air Diciadain 11 Gearran 2009