Skip Navigation
We are currently testing a new website »» Preview Our New Site ««

Transportation and Infrastructure Committee Agenda

16th April 2008

 

TRANSPORTATION COMMITTEE

 

 

COMATAIDH COMHDHAIL

NOTICE OF MEETING

There will be a Meeting of the Committee in the principal Council Offices, Stornoway on Wednesday 16 April 2008 at 9.00am

 

FIOS COINNEAMH

Bithidh Coinneamh den Chomataidh ann am prìomh Oifisean na Comhairle, Steòrnabhagh, air Diciadain 16 Giblean 2008 aig 9.00m

 

Malcolm Burr
Chief Executive

 

 

Malcolm Burr
Àrd-oifigear

Council Offices
Sandwick Road
STORNOWAY

 

Oifisean na Comhairle
Rathad Shanndabhaig
STEORNABHAGH

1 April 2008

 

1 Giblean 2008

 

AGENDA

 

 

CLAR OBRACH

 

MINUTES

 

 

GEÀRR-CHUNNTASAN

1

Minute of Meeting of 13 February 2008
(Vol 1, 2008)

 

 

1

Geàrr chunntas na Coinneimh air 13 Gearran 2008
(Leabhar 1, 2008  )

2

Minute of Meeting of HITRANS of 4 April 2008
(to be prepared)

 

 

2

Geàrr-chunntas Coinneamh HITRANS air 4 Giblean 2008
(ri ullachadh)

 

3

Declaration of Interest

 

 

3

Clàradh Ùidh

 

FINANCE

 

 

IONMHAS

4

Capital Budget:  Progress of Transportation Projects

Report by Director of Technical Services
(p 1-4)

 

 

4

Buidseat Calpa:  Adhartas le Pròiseactan Comhdhail

Aithisg le Stiùiriche Teicniceach
(td 1-4)

 

BUILDINGS

 

 

TOGLAICHEAN

5

Energy Performance Certificates in Public Buildings

Report by Director of Technical Services
(separately circualted)

 

 

5

Teisteanasan Dèanadas Cumhachd ann an Toglaichean Poblach

Aithisg le Stiùiriche Teicniceach
(td  )

 

 

SEA TRANSPORT

 

 

COMHDHAIL MARA

6

Road Equivalent Tariff for Ferry Services

Report by Director of Technical Services
(p 5-8)

 

6

Cosgais Co-ionnan ri Rathaidean air Seirbheisean Aiseig

Aithisg le Stiùiriche Teicniceach
(td 5-8)

 

AIR SERVICES

 

 

 

SEIRBHEISEAN ADHAR

7

Consultation on Replacing Air Passenger Duty

Report by Director of Technical Services
(p 9)

 

 

7

Co-chomhairleachadh air Cìs Luchd-siùbhail Adhar

Aithisg le Stiùiriche Teicnigeach
(td 9)

 

ROADS AND ROAD INFRASTRUCTURE

 

 

RATHAIDEAN AGUS BUN-STRUCTAR RATHAIDEAN

8

Programme and Progress - Roads

Report by Director of Technical Services
(p 11-12)

 

 

8

Prògram agus Adhartas - Rathaidean

Aithisg le Stiùiriche Teicniceach
(td 11-12)

9

Roads Revenue Programme 2008/09

Report by Director of Technical Services
(p 13-35)

 

 

9

Prògram Bhliadhnail Rathaidean 2008/09

Aithisg le Stiùiriche Teicniceach
(td 13-35)

10

Roads Revenue Programme:  Unadopted Roads Allocation Review for 2008/09

Report by Director of Technical Services
(p 37-73)

 

 

10

Prògram Bhliadhnail Rathaidean:  Ath-sgrùdadh Cuibhrionn Rathaidean gun urra 2008/09

Aithisg le Stiùiriche Teicniceach
(td 37-73)

11

Winter Maintenance – Expenditure Monitoring

Report by Director of Technical Services
(p 75)

 

 

11

Obair Glèidheadh Geamhraidh – Sgrùdadh Cosgais

Aithisg le Stiùiriche Teicnigeach
(td 75)

12

Road Safety  - 40 mph Speed Limit on the A866 at the Braighe

Report by Director of Technical Services
(p 77-78)

 

 

12

Sàbhailteachd Rathaid – Cuibhreachadh Astar gu 40 mph air A866 aig a Bhràigh

Aithisg le Stiùiriche Teicniceach
(td 77-78)

 

PERFORMANCE MONITORING

 

 

ATH-SGRÙDADH DHÈANADAS

13

Reports Outstanding

Report by Chief Executive
(p 79-80)

 

 

13

Aithisgean Fhathast ri Thighinn

Aithisg leis an Àrd-oifigear
(td 79-80)

 

NOTE:  The next scheduled meeting of the Committee will be on Wednesday 18 June 2008

 

 

FIOSRACHADH:  Bithidh an ath Choinneamh den Chomataidh air Diciadain 18 Ògmhios 2008