Skip Navigation
We are currently testing a new website »» Preview Our New Site ««

Transportation and Infrastructure Committee Agenda

18th June 2008

TRANSPORTATION COMMITTEE

 

 

COMATAIDH COMHDHAIL

NOTICE OF MEETING

There will be a Meeting of the Committee in the principal Council Offices, Stornoway on Wednesday 18 June 2008 at 9.00am

 

FIOS COINNEAMH

Bithidh Coinneamh den Chomataidh ann am prìomh Oifisean na Comhairle, Steòrnabhagh, air Diciadain 18 Ògmhìos 2008 aig 9.00m

 

Malcolm Burr
Chief Executive

 

 

Malcolm Burr
Àrd-oifigear

Council Offices
Sandwick Road
STORNOWAY

 

Oifisean na Comhairle
Rathad Shanndabhaig
STEORNABHAGH

5 June 2008

 

5 Ògmhìos 2008

 

AGENDA

 

*It is recommended that, under the terms of Section 50(A) of the Local Government (Scotland) Act 1973, the public, including the press, be excluded from the meeting during consideration of the following items on the grounds that exempt information as defined in Part 1 of Schedule 7A of the Act would be disclosed:

 

Items 7, 8, 18, 21 and 22 - Paragraph 9 – - any information relating to any terms proposed or to be proposed by or to the Comhairle in the course of negotiations for a contract for the acquisition or disposal of property or the supply of goods or services.

 

CLAR OBRACH

 

Thatar a moladh, fo theirmean Earrann 50A(4) de dh’Achd Ùghdarras Ionadail (Alba) 1973, gum bu chòir don phoball, agus luchd nam pàipear-naidheachd a bhith air am bacadh bhon choinneimh rè beachdachadh air na chuspairean seo air sgàth ‘s gu faodadh fiosrachadh dìomhair mar a tha mìnichte ann an Pàirt I de Chlàr 7A den Achd a bhith air a leigeil ma sgaoil:

Cuspairs 7, 8, 18, 21 and 22 – Earrann 9  - Fiosrachadh an dàimh ri cùisean ionmhais no gnothachais neach sam bith, a-thuilleadh air a’ Chomhairle; Teirmean sam bith tairgste no gu bhith air an tairgse le no ris a’ Chomhairle, ann an cùrsa barganachadh airson cunnradh airson ceannachd no reic seilbh no airson solar bathar no seirbheisean; agus fiosrachadh ann an dàimh ri ionmhas ri chosg leis a’ Chomhairle fo chunnradh shònraichte airson togalach a cheannach no solar air bathar no seirbheisean

 

MINUTES

 

 

GEÀRR-CHUNNTASAN

1

Minute of Meeting of 16 April 2008
(Vol 2, 2008)

 

 

1

Geàrr chunntas na Coinneimh air 16 Giblean 2008
(Leabhar 2 2008  )

2

Minute of Meeting of Transportation Sub Committee 28 May 2008
(to be prepared)

 

2

Geàrr chunntas Coinneimh Fo-chomataidh Comhdail air 16 Giblean 2008
 (ri ullachadh)

 

3

Declaration of Interest

 

 

3

Clàradh Ùidh


 

FINANCE

 

 

IONMHAS

4

General Fund Revenue Outturn 2007/08 Contingency  Balances Q4 2007-08 (Committees).xls

Report by Director of Finance and Corporate Resources

 

(separately circulated)

 

4

Cosgais Maoin Choitcheann gu h-iomlan 2007/08

Aithisg le Stiùiriche Ionmhais agus Goireasan Chorporra

(Mun cuairt air leth)

5

General Fund Capital Outturn 2007/08 Appendices Q4.xls

Report by Director of Finance and Corporate Resources

(separately circulated)

 

5

Calpa Maoin Choitcheann gu h-iomlan 2007/08

Aithisg le Stiùiriche Ionmhais agus Goireasan Chorporra

(Mun cuairt air leth)

6

R&M (Revenue) Programme 2007/08:  Quarterly Expenditure Report to 31 March 2008

Report by Director of Technical Services

 

(separately circulated)

 

6

Prògram Càradh agus Glèidheadh 2007/08:  Aithisg Cosgais Ràitheil gu 31 Màrt 2008

Aithisg le Stiùiriche Seirbheisean Teicnigeach

(Mun cuairt air leth)

7

Performance Report:  Fuel at Fishery Piers for the Periods 1 January 2008 – 31 March 2008 and Year End Report

Report by Director of Finance and Corporate Resources

(p 1-2)*

 

7

Aithisg Coileanaidh – Connadh aig Cidhichean Iasgach eadar 1 Faoileach 2008 agus 31 Màrt 2008 agus aithisg deireadh bliadhna.

Aithisg le Stiùiriche Ionmhais agus Goireasan Chorporra
(td 1-2)*

8

Commercial Operations Unit: Fourth Quarter Monitoring Report 1 April 2007 – 31 March 2008.

Report by Director of Technical Services

(p 3-5)*

 

8

Aonad nan Obraichean Malairteach: Aithisg Sgrùdaidh a’ Cheathramh Ràith – 1 Giblean 2007 – 31 Màrt 2008.

Aithisg le Stiùiriche Seirbheisean Teicnigeach

(td 3-5)*

 

BUSINESS PLANS

 

 

PLANAICHEAN GNÌOMHACHAIS

9

Departmental Business Plans 2008/09

Report by Chief Executive

(separately circulated)

 

9

Planaichean Gnìomhachais Roinneil 2008/9

Aithisg le Àrd Oifigear
(Mun cuairt air leth)

 

BUILDINGS

 

 

TOGLAICHEAN

10

Repairs and Maintenance (Revenue) Programme 2007/2008: Quarterly Expenditure Report to 31 March 2008

Report by Director of Technical Services

(separately circulated)

 

10

Prògram Bhliadhnail Càradh agus Gleidheadh 2007/2008:  Aithisg Cosgais Ràitheil gu 31 Màrt 2008

Aithisg le Gnìomh Stiùiriche Teicnigeach

(Mun cuairt air leth)

11

Modular Buildings – Associated Issues and Risks

Report by Director of Technical Services

(separately circulated)

 

11

Toglaichean Modailear – Toraidhean agus Cunnartan Co-cheangailte

Aithisg le Gnìomh Stiùiriche Teicniceach

(Mun cuairt air leth)


 

SEA TRANSPORT

 

 

COMHDHAIL MARA

12

Calmac Ferry Services: Timetable Changes

Report by Director of Technical Services
(p 7-10)

 

12

Seirbheis Aiseig Chalmac: Atharrachaidhean Clàr-ama.
Aithisg le Stiùiriche Seirbheisean Teicnigeach

(td 7-10)

 

AIR SERVICES

 

 

 

SEIRBHEISEAN ADHAR

13

Air Services: Public Service Obligation Contracts

Report by Director of Technical Services
(p 11)

 

 

13

Seirbheisean Adhar: Cumhnantan Dleasdanas Seirbheis Poblach

Aithisg le Stiùiriche Seirbheisean Teicnigeach
(td 11)

 

ROADS AND ROAD INFRASTRUCTURE

 

 

RATHAIDEAN AGUS BUN-STRUCTAR RATHAIDEAN

14

Programme and Progress - Roads

Report by Director of Technical Services
(p 13-14)

 

 

14

Prògram agus Adhartas - Rathaidean

Aithisg le Stiùiriche Seirbheisean Teicnigeach
(td 13-14)

15

Cost Comparisons for Spinal Route Schemes

Report by Director of Technical Services
(p 15-16)

 

 

15

Coimeasan Cosgais airson Sgeamaichean Slighe Droma
Aithisg le Stiùiriche Seirbheisean Teicnigeach

(td 15-16)

16

Roads to Communities: Prioritised Programme

Report by Director of Technical Services

(p 17-18)

 

 

16

Rathaidean gu Coimhearsnachdan – Prògram Prìomhachais

Aithisg le Stiùiriche Seirbheisean Teicnigeach

(td 17-18)

17

Road Strengthening Programme 2008/09

Report by Director of Technical Services

(p 19-20)

 

17

Prògram Neartachadh Rathaid 2008/09

Aithisg le Stiùiriche Seirbheisean Teicnigeach

(td 19-20)

18

Area Maintenance Contract

Report by Director of Technical Services

(p 21-26 )*

 

18

Cùmhnant Glèidheadh Sgìre

Aithisg le Stiùiriche Seirbheisean Teicnigeach

(td 21-26)*

19

Public Transport Services: Fuel Costs

Report by Director of Technical Services

(p 27-28)

 

19

Seirbheisean Comhdhail Poblach: Cosgaisean Connaidh

Aithisg le Stiùiriche Seirbheisean Teicnigeach

(td 27-28)

20

Winter Maintenance Costs 2007/08

Report by Director of Technical Services

(p 29-30)

 

20

Cosgaisean Glèidheadh Geamhraidh 2007/08

Aithisg le Stiùiriche Seirbheisean Teicnigeach

(td 29-30)

21

Winter Maintenance 2008 -2013

Report by Director of Technical Services
(p 31)*

 

21

Glèidheadh Geamhraidh 2008-2013

Aithisg le Stiùiriche Seirbheisean Teicnigeach

(td 31)*

22

Land at Craggan’s Corner

Report by Director of Technical Services

(p 33-34)*

 

22

Talamh aig Còrnair a’ Chragain

Aithisg le Stiùiriche Seirbheisean Teicnigeach

(td 33-34)*

 

PERFORMANCE MONITORING

 

 

ATH-SGRÙDADH DHÈANADAS

23

Reports Outstanding

Report by Chief Executive
(p 35-36)

 

23

Aithisgean Fhathast ri Thighinn

Aithisg leis an Àrd-oifigear
(td 35-36)

 

 

NOTE:  The next scheduled meeting of the Committee will be on Wednesday 27 August 2008

 

 

FIOSRACHADH:  Bithidh an ath Choinneamh den Chomataidh air Diciadain 27 Lùnastal 2008