Skip Navigation
We are currently testing a new website »» Preview Our New Site ««

Transportation and Infrastructure Committee Agenda

27th August 2008

NOTICE OF MEETING

There will be a Meeting of the Committee in the principal Council Offices, Stornoway on Wednesday 27 August 2008 at 9.00am

 

FIOS COINNEIMH

Bithidh Coinneamh den Chomataidh ann am prìomh Oifisean na Comhairle, Steòrnabhagh, air Diciadain 27 Lùnastal 2008 aig 9m

 

Malcolm Burr
Chief Executive

 

 

Malcolm Burr
Àrd-oifigear

Council Offices
Sandwick Road
STORNOWAY

 

Oifisean na Comhairle
Rathad Shanndabhaig
STEORNABHAGH

13 August 2008

 

13 Lùnastal 2008

AGENDA

 

CLAR-OBRACH

 

MINUTES

 

GEÀRR-CHUNNTASAN

1

Minute of Meeting of 18 June 2008

(page 141 Vol 3, 2008)

 

1

Geàrr-chunntas na Coinneimh air 18 Ògmhios 2008
(td 141 Leabhar 3, 2008  )

2

Minute of Meeting of Transportation Sub Committee 23 June 2008
(p 1-2)

2

Geàrr-chunntas Coinneimh Fo-chomataidh Comhdhail air 23 Ògmhios 2008
 (td 1-2)

 

3

Minute of meeting of HITRANS 6 June 2008
(p 3-10)

 

3

Geàrr-chunntas Coinneimh HITRANS 6 Ògmhios 2008
(td 3-10)

4

Declaration of Interest

 

4

Clàradh Ùidh

 

FINANCE

 

IONMHAS

5

General Fund First Quarter Revenue Monitoring

 

Report by Director of Finance and Corporate Resources

(Separately Circulated)

 

5

Sgrùdadh Maoin Cosgais Choitcheann a’ Chiad Ràith

Aithisg le Stiùiriche Ionmhais agus Goireasan Chorporra
(Mun cuairt air leth)

 

6

General Fund First Quarter Capital Monitoring

Report by Director of Finance and Corporate Resources

(Separately Circulated)

 

6

Sgrùdadh Maoin Calpa Choitcheann a’ Chiad Ràith

Aithisg le Stiùiriche Ionmhais agus Goireasan Chorporra
(Mun cuairt air leth)

 

7

Repairs and Maintenance (Revenue) Programme 2008/09

 

Report by Director of Technical Services

(Separately Circulated)

 

7

Prògram (Teachd A-steach) Càradh agus Glèidheadh 2008/09

Aithisg le Stiùiriche Sheirbheisean Teicnigeach

(Mun cuairt air leth)

 

 

GOVERNANCE

 

RIAGHLADH

8

Significant Trading Operations/Trading Operations

Report by Chief Executive

(Separately circulated)

 

8

Buidhnean Malairt Curomach/Buidhnean Malairt

 

Aithisg leis an Àrd Oifigear

                                                    (Mun cuairt air leth)

 

SEA TRANSPORT

 

COMHDHAIL MARA

9

International Ship and Port Facility Security Code (ISPS)

 

Report by Director of Technical Services
(p 11)

 

9

Còd Dìon Goireas Port agus Bàta Eadar-nàiseanta (ISPS)

Aithisg le Stiùiriche Sheirbheisean Teicnigeach

(td 11)

 

ROAD TRANSPORT

 

CÒMHDHAIL RATHAID

10

Bus Service Contracts

Report by Director of Technical Services

(p 13-23)

10

Cùmhnantan Seirbheis Bus

Aithisg le Stiùiriche Sheirbheisean Teicnigeach

(td 13-23)

 

ROADS AND ROAD INFRASTRUCTURE

 

RATHAIDEAN AGUS BUN-STRUCTAR RATHAIDEAN

11

Programme and Progress – Roads

Report by Director of Technical Services
(p 25-26)

 

11

Prògram agus Adhartas – Rathaidean

Aithisg le Stiùiriche Sheirbheisean Teicnigeach

(td 25-26)

12

North Ford Causeway Phase 2 Progress Report

Report by Director of Technical Services
(p 27-28)

 

12

Cabhsair An Fhadhal a Tuath: Aithisg Adhartas Ìre 2

Aithisg le Stiùiriche Sheirbheisean Teicnigeach

(td 27-28)

13

Spinal Route Improvements: Smaller Projects

Report by Director of Technical Services
(p 29)

 

13

Leasachaidhean Slighe Droma: Pròiseactan Beaga

Aithisg le Stiùiriche Sheirbheisean Teicnigeach

(td 29)

14

Street Lighting Costs

Report by Director of Technical Services
(p 31-33)

 

14

Cosgaisean Solais Sràid

Aithisg le Stiùiriche Sheirbheisean Teicnigeach

(td 31-33)

15

Road Safety: 40mph Speed Limits on Parts of the B895 Between Newmarket and North Tolsta

 

Report by Director of Technical Services
(p 35-37)

 

15

Sàbhailteachd Rathaid – Cuibhreachadh Astar gu 40 mph air pàirtean den A866 eadar A’ Mhargaidh Ùr agus Tolstadh Bho Thuath

Aithisg le Stiùiriche Sheirbheisean Teicnigeach

(td 35-37)

16

Minor Road Safety Improvements

Report by Director of Technical Services
(p 39-46)

 

16

Leasachaidhean Beaga Sàbhailteachd Rathaid

Aithisg le Stiùiriche Sheirbheisean Teicnigeach

(td 39-46)

17

South Ford Hydrodynamic Study

Report by Director of Technical Services
(p 47-48)

 

17

Sgrùdadh Gluasad Lionntan Fhadhail a Deas

Aithisg le Stiùiriche Sheirbheisean Teicnigeach

                                                                    (td 47-48)

18

Proposed Maintenance of Footpath: Castlebay

 

Report by Director of Technical Services
(p 49-50)

 

18

A’ Moladh Mar a Chumar Suas Frith-Rathad: Bàgh a’ Chaisteil

Aithisg le Stiùiriche Sheirbheisean Teicnigeach

                                                                    (td 49-50)

 

PERFORMANCE MONITORING

 

ATH-SGRÙDADH DHÈANADAS

19

Reports Outstanding

Report by Chief Executive
(p 51-52)

 

19

Aithisgean Fhathast ri Thighinn

Aithisg leis an Àrd-oifigear
(td 51-52)

 

NOTE:  The next scheduled meeting of the Committee will be on Wednesday 22 October 2008

 

FIOSRACHADH:  Bithidh an ath Choinneamh den Chomataidh air Diciadain 22 Dàmhair 2008