Skip Navigation
We are currently testing a new website »» Preview Our New Site ««

Comhairle nan Eilean Siar

Council Members

Ward Member

Ward 01
Barraigh, Bhatarsaigh, Eiriosgaigh agus Uibhist a Deas

Calum Macmillan
Donald Manford
Iain Archie Macneil
Paul Francis Steele
Ward 02
Beinn na Faoghla Agus Uibhist A Tuath
Iain Murdoch Macleod
Roddy Mackay
Uisdean Robertson
Ward 03
Na Hearadh Agus Ceann A Deas Nan Loch
Finlay Cunningham
John Graham Mitchell
Paul Anthony Finnegan
Ward 04
Sgir’ Uige Agus Ceann A Tuath Nan Loch
Angus Morrison
Norman A Macdonald
Alasdair R Fraser
Ward 05
Sgire An Rubha
Alasdair MacLeod
Finlay Mackenzie Stewart
Norman Macdonald
Ward 06
Steornabhagh A Deas
Angus Mccormack
Charlie Nicolson
Keith Dodson
Rae MacKenzie
Ward 07
Steornabhagh A Tuath
Gordon Murray
Iain MacLean MacAulay
Neil Mackay
Roddie Mackay
Ward 08
Loch A Tuath
Calum Maclean
Donald F Crichton
John A Maciver
Ward 09
An Taobh Siar Agus Nis
John Mackay
John N Macleod
Kenneth MacLeod
Kenny John Macleod