Council Logo - Link to Home Page
  Comhairle nan Eilean Siar | Mission Statement and Key Tasks

AITHRIS RÙIN 2003 - 2007

‘S e růn Chomhairle nan Eilean Siar Seirbheisean Poblach Feabhas Luach a thoirt seachad a ghlčidheas agus a’ leasaicheas inbhe beatha gach neach anns na h-Eileanan an Iar:

 1. Cruthachadh eaconomaidh measgaichte far a bheil cothrom aig gach neach obair shàsachail fhaighinn
 2. Èisteachd agus gèilleadh ris a’ choimhearsnachd
 3. Nochdadh an inbhe as cliùitich ann am beatha poblach
 4. Misneachadh luchd-obrach a tha dìcheallach agus sgileil
 5. Obrachadh ann am compàirteachas agus togail air neartan cultarach agus sòisealta na coimhearsnachd
 6. Toirt prìomhachas do leasachadh eaconamach
 7. Brosnachadh na Gàidhlig
 8. Toirt àite do gach dualchas creidimh
 9. Brosnachadh gach taobh de ar dualchas agus cultar
 10. Toirt stiùireadh do na h-eileanan
 11. Brosnachadh dearbh-aithne shònraichte na h-Eileanan an Iar

 

Ag Obair Còmhla Airson Nan Eilean - Working Together For The Western Isles