Skip Navigation
We are currently testing a new website »» Preview Our New Site ««

Comhairle nan Eilean Siar

Press Release - 31st March 2010

Local Area Co-Ordinator Service To Host Meetings Across The Western Isles

The Local Area Co-ordinator Service (LAC), which is currently administered by Advocacy Western Isles, providing a service across the islands, will be hosting a series of meetings to engage with the local communities.  These meeting will give carers and their representatives the opportunity to air their concerns regarding the possible impact that a change in service could bring.  Comhairle nan Eilean Siar need to ensure that the LAC service is providing the most cost effective benefit for people in the Western Isles.  Meetings will be held in Lewis, Harris, Uist and Barra and those who are regular service users or their carers or representatives are being encouraged to attend consultation meetings, which will be held on an appointment basis in the following locations:        

13th April, Grianan Centre, Stornoway, 6.30pm - 9.00pm
14th April, Grianan Centre, Stornoway, 6.30pm - 9.00pm      
15th April, Grianan Centre, Stornoway, 6.30pm - 9.00pm
19th April, Council Offices, Tarbert, 6.00pm – 8.00pm
20th April, Council Offices, Balivanich, 5.30pm – 7.30pm
21st April, Learners Centre, Castlebay, 5.30pm – 7.30pm

To arrange an appointment with Paul Dundas, Adult Services Manager or Aman Toor, Service Improvement Officer, please contact Anna Morrison on 01851 70 9297 to arrange an appointment.

Seirbheis Co-Òrdanaiche Sgìre Ionadail A’ Cumail Sreath De Choinneamhan Anns Na H-Eileanan An Iar

Tha Seirbheis Co-òrdanaiche Sgìre Ionadail (LAC) a tha air a rianachd le Seirbheis-tagraidh nan Eilean Siar, a tabhann seachad seirbheis air feadh na h-Eileanan an Iar, agus bi iad a’ cumail sreath de choinneamhan gus co-chonaltradh a dhèanamh le na coimhearsnachdan ionadail.  Feumaidh Comhairle nan Eilean Siar a bhith cinnteach gu bheil an LAC a’ tabhann an t-seirbheis as èifeachdaich a thaobh cosgaisean gus am buannachd as fheàrr a thoirt do mhuinntir nan Eilean Siar.  Thèid coinneamhan air adhart ann an Leòdhas, na Hearadh, Uibhist agus Barraigh.  Tha iarraidh air an fheadhainn a tha a’ cleachdadh an t-seirbheis no a tha a’ coimhead as dèidh feadhainn a tha a’ cleachdadh an t-seirbheis a thighinn chun na coinneamhan co-chonaltraidh, a thèid a chumail tro bhith a cuir uair sònraichte air dòigh ro-làimh:

13 Giblean, Ionad Ghrianain, Steòrnabhagh, 6.30f – 9.00f
14 Giblean, Ionad Ghrianain, Steòrnabhagh, 6.30f – 9.00f
15 Giblean, Ionad Ghrianain, Steòrnabhagh, 6.30f – 9.00f
19 Giblean, Oifisean na Comhairle, an Tairbeart, 6.00f – 8.00f
20 Giblean, Oifisean na Comhairle, Baile a’ Mhanaich, 5.30f – 7.30f
21 Giblean, Ionad Ionnsachaidh, Bagh a’ Chaisteal, 5.30f – 7.30f.

Airson uair a chuir air dòigh airson coinneachadh ri Pòl Dundas, Manaidsear Seirbheisean Inbhich no Aman Toor, Oifiear Leasachadh Seirbheis, cuir fios gu Anna Mhoireasdain air 01851 70 9297.

. . . . . . .

Nigel Scott
Communications Officer
Comhairle nan Eilean Siar

Tel: 01851 822622 (Work)
Tel: 07884 236103 (Mobile)
email: