Skip Navigation
We are currently testing a new website »» Preview Our New Site ««

Comhairle nan Eilean Siar

Press Release - 13th January 2014

Donald S. Murray Event at Stornoway Library

Western Isles Libraries welcomes author, poet, journalist, playwright and teacher, Donald S. Murray for an evening of readings, anecdotes and chat on Wednesday 22 January 2014, at 7pm.

A fluent Gaelic speaker and English teacher with many years of experience, Donald was born in Lewis and taught at both the Nicolson Institute and Sgoil Lionacleit before moving to Shetland.

Donald has published a number of works; his first short story collection, Special Deliverance was shortlisted for a Saltire Award, while his non-fiction book The Guga Hunters, received a number of excellent reviews. His latest book, The Guga Stone, has been nominated as one of The Guardian’s ‘Best nature books of the year 2013’.

Donald is also Stornoway Harbour’s Writer in Residence in preparation for their 100 year anniversary in 2015.

Tickets for the event are £2. To book a place, please contact Stornoway Library at / 01851 822744.

Tachartas Dòmhnall Moireach aig Leabharlann Steòrnabhaigh

Tha Leabharlannan na h-Eileanan an Iar a’ cur fàilte air an ùghdar, bàrd, neach-naidheachd, sgrìobhaiche dràma, agus tidsear, Dòmhnall Moireach airson oidhche leughaidh, naidheachdan agus còmhradh air Diciadain, 22 Faoilleach 2014, aig 7f.

Rugadh Dòmhnall ann an Leòdhas agus tha e fileanta sa Ghàidhlig. S’ e tidsear Beurla a th’ ann le iomadach bliadhna eòlais agus bha e a’ teagasg aig Sgoil MhicNeacail agus Sgoil Lìonacleit mus do ghluais e a Shealtainn.

Tha Dòmhnall air iomadach pìos obrach fhoillseachadh; chaidh a’ chiad chruinneachadh sgeulachdan, Special Deliverance, a chur air a’ ghearr-liosta airson Duais Crann na h-Alba, agus fhuair an leabhar neo-fhicsean, The Guga Hunters, moladh an grunn lèirmheasan. Chaidh an leabhar as ùire, The Guga Stone, ainmeachadh anns a’ Ghuardian mar aon de na leabhraichean nàdair as fheàrr ann an 2013.

Mar phàirt de dh’ ullachadh airson 100 bliadhna de Phort Steòrnabhaigh a chomharrachadh ann an 2015, tha Dòmhnall mar sgrìobhadair stèidhichte ann.

Tha tiocaidean an tachartas £2. Airson àite a gleidheadh, cuiribh fios gu Leabharlann Steòrnabhaigh aig / 01851 822744.. . . . . . .

Nigel Scott
Communications Officer
Comhairle nan Eilean Siar

Tel: 01851 822622 (Work)
Tel: 07884 236103 (Mobile)
email: