Skip Navigation
We are currently testing a new website »» Preview Our New Site ««

Comhairle nan Eilean Siar

Press Release - 2nd December 2015

Comhairle Draghail mu shuidheachadh Craoladh Gàidhlig

Tha Comhairle nan Eilean Siar air draghan a' nochdadh mu shuidheachadh craoladh Gàidhlig an dèidh do Riaghaltas Bhreatainn ainmeachadh gu bheil iad a' gearradh a' bhuidseit airson craoladh Gàidhlig. Tha seo a’ ciallachadh gum bi toll de £1m sa bhuidseat.

Thuirt Cathraiche Comataidh Buileachaidh Plana Cànain, John A MacÌomhair: "Tha e draghail dha rìreabh gu bheil Riaghaltas Westminster air gearradh an taic-airgid bho chraoladh Gàidhlig. Tha an seanail ùr, BBC Alba, air a bhith soirbheachail bho thòisich i ann an 2008 agus air a bhith a' togail inbhe a' chànain chun a' mhòr-shluaigh. Tha na mìltean ga coimhead gach seachdain le prògraman tarraingeach, inntinneach a' cur gu mòr ri beartas agus cultar a' chànain ann an Alba. Tha sinn an dòchas gu seall Riaghaltas Westminster ris an t-suidheachadh seo a-rithist agus gum bi iad mothachail air cho cudromach 's a tha an seanail do dh'Alba agus gu h-àraidh dhan na Gàidheil air feadh na dùthcha."

Comhairle Concern over position of Gaelic Broadcasting

Comhairle nan Eilean Siar has raised concerns over the current position of Gaelic broadcasting after the UK Government announced it was cutting its funding, meaning that there will be a gap of £1m in the budget.

Chair of the Gaelic Committee, Cllr John A MacIver said: “It is very concerning that the Westminster Government is cutting all of its funding for Gaelic broadcasting. The new channel, BBC Alba, has been very successful since it was established back in 2008 and it has helped to promote the language to a wide audience. Thousands watch the channel every week with programmes, which are interesting and appealing, adding to the rich heritage and culture of the language. We hope that Westminster will look at this again and understand the importance of the channel to Scotland and particularly to highlanders across the country.”


. . . . . . .

Nigel Scott
Communications Officer
Comhairle nan Eilean Siar

Tel: 01851 822622 (Work)
Tel: 07884 236103 (Mobile)
email: