Skip Navigation
We are currently testing a new website »» Preview Our New Site ««

Comhairle nan Eilean Siar

Press Release - 16th May 2017

Dreuchdan Ceannard agus Neach-gairm

Chaidh an Comh. Ruaraidh MacAoidh a thaghadh mar Cheannard Chomhairle nan Eilean Siar. Chaidh dà ainm a chur adhart airson dreuchd Ceannard - an Comh. Ruaraidh MacAoidh agus an Comh. Dòmhnall Manford. Seo toradh a’ bhot:

Ruaraidh MacAoidh 18
Dòmhnall Manford 13

 

 

Chaidh an Comh. Tormod A Dòmhnallach a thaghadh mar Neach-gairm Comhairle nan Eilean Siar aon uair eile. Chaidh dà ainm a chur air adhart airson dreuchd Neach-gairm - an Comh. Tormod A Dòmhnallach agus an Comh. Alasdair MacLeòid. Seo toradh a’ bhòt:

Tormod A Dòmhnallach 20
Alasdair MacLeòid 11

 

 

 


Leader and Convener Posts

Cllr Roddie Mackay has been elected to serve as Leader of Comhairle nan Eilean Siar. There were two nominations for the post of Leader – Cllr Roddie Mackay and Cllr Donald Manford. A vote produced the following result:

Roddie Mackay 18
Donald Manford 13

 

 

Cllr Norman A Macdonald has been re-elected to serve as Convener of Comhairle nan Eilean Siar. There were two nominations for the post – Cllr Norman A MacDonald and Cllr Alasdair MacLeod. A vote of the elected Members produced the following results:

Norman A MacDonald 20
Alasdair MacLeod 11

. . . . . . .

Nigel Scott
Communications Officer
Comhairle nan Eilean Siar

Tel: 01851 822622 (Work)
Tel: 07884 236103 (Mobile)
email: