Skip Navigation
We are currently testing a new website »» Preview Our New Site ««

Comhairle nan Eilean Siar

Press Release - 16th May 2017

Chaidh Cathraichean agus Iar Neach-Cathraichean

Chaidh Cathraichean agus Iar Neach-Cathraichean Chomhairle nan Eilean Siar an taghadh an-diugh:

Foghlam, Spòrs is Seirbheisean Chloinne
Cathraiche - Aonghas MacCarmaig
Iar Neach-Cathrach - Teàrlach Mhicneacail

Coimhearsnachdan is Taigheadais
Cathraiche - Coinneach Iain MacLeòid
Iar Neach-Cathrach - Pòl Steele

Leasachadh Seasmhach
Cathraiche - Dòmhnall Crichton
Iar Neach-Cathrach - Tormod Dòmhnallach

Comhdhail is Bun-structair
Cathraiche - Uisdean MacDhonnchaidh
Iar Neach-Cathrach - Coinneach MacLeòid

 


Chairs and Vice-Chairs

Comhairle nan Eilean Siar today elected the following Chairs and Vice-Chairs

Education, Sport and Children’s Services
Chair – Angus McCormack
Vice-Chair – Charlie Nicolson

Communities and Housing
Chair – Kenneth John MacLeod
Vice-Chair – Paul Steele

Sustainable Development
Chair – Donald Crichton
Vice-Chair – Norman MacDonald

Transportation and Infrastructure
Chair – Uisdean Robertson
Vice-Chair - Kenny Macleod


. . . . . . .

Nigel Scott
Communications Officer
Comhairle nan Eilean Siar

Tel: 01851 822622 (Work)
Tel: 07884 236103 (Mobile)
email: