Skip Navigation
We are currently testing a new website »» Preview Our New Site ««

Comhairle nan Eilean Siar

Press Release - 18th May 2017

Chaidh Cathraichean agus Iar Neach-Cathraichean

Chaidh na Cathraichean agus na h-Iar Neach-Cathraichean a leanas an taghadh aig Comhairle nan Eilean Siar an-dè:

Comataidh Poileasaidh agus Stòras
Iar Neach-Cathrach - Alasdair MacLeòid
(Tha an Comh. Ruaraidh MacAoidh na Chathraiche air Poileasaidh is Stòras leis gun deach a thaghadh mar Cheannard na Comhairle)

Comataidh Sgrùdadh
Cathraiche - Aonghas Moireasdan
Iar Neach-Cathrach - Iain M MacAmhlaigh

 


Committee Chairs and Vice-Chairs

Comhairle nan Eilean Siar yesterday elected the following Chairs and Vice-Chairs:

Policy and Resources
Vice-chair - Alasdair MacLeod
(Cllr Roddie Mackay is Chair of Policy and Resources following his election as Leader.)

Audit and Scrutiny
Chair – Angus Morrison
Vice-Chair – Iain M MacAulay


. . . . . . .

Nigel Scott
Communications Officer
Comhairle nan Eilean Siar

Tel: 01851 822622 (Work)
Tel: 07884 236103 (Mobile)
email: