Skip Navigation
We are currently testing a new website »» Preview Our New Site ««

Comhairle nan Eilean Siar

Press Release - 18th May 2017

e-Cèilidh le e-Sgoil


Aig 2f an-diugh, bidh a’ chiad e-Cèilidh aig e-Sgoil airson cothrom a thoirt do sgoiltean air feadh nan Eilean Siar pàirt a ghabhail san aon thachartas. Bidh 10 mionaidean ann à Bàgh a’ Chaisteil, Lionacleit, An Tairbeart agus Steòrnabhagh, le measgachadh de dh’òrain Gàidhlig, am fidheall, am bogsa, na pìoban agus còisirean. Ma dh’obraicheas cuisean mar a thathas an dùil, bidh cothrom ann airson barrachd thachartasan de leithid thar sgoiltean agus an t-ùghdarras.

Tòisichidh an cèilidh aig 2f agus tòisichidh an ceangal goirid an dèidh sin. Tha cuireadh air a thoirt don phobaill ceangal a-steach chun chèilidh le bhith a dol gu http://cm.gy/eslivestream

 


e-Sgoil e-Ceilidh

This afternoon at 2pm, e-Sgoil will host its first pilot e-Ceilidh to enable schools across the outer Hebrides to perform as part of the same event. Today’s performances will include 10 minutes each from Castlebay, Lionacleit, Tarbert and Stornoway with a mixture of Gaelic songs, fiddles, accordions, pipes and choirs. If all works well, it will allow more sharing of performances and events across schools and the authority.

The ceilidh will begin at 2pm and the livestream link will kick in shortly after that. The public are invited to join the Ceilidh, simply by clicking on this link http://cm.gy/eslivestream. . . . . . .

Nigel Scott
Communications Officer
Comhairle nan Eilean Siar

Tel: 01851 822622 (Work)
Tel: 07884 236103 (Mobile)
email: