Skip Navigation
We are currently testing a new website »» Preview Our New Site ««

Comhairle nan Eilean Siar

Press Release - 7th November 2017

Deasbad Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean 2017 beò air loidhne bho 1f!

Bidh Deasbad Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean 2017 ri fhaicinn beò air-loidhne bho uair feasgar an-diugh, tro sianal e-Sgoil air You Tube - https://vscene.jisc.ac.uk/jsp/cs/cs100.jsp?STREAM_URL_PATH=13797

Chaidh an taghadh airson a’ chiad chuairt mar a leanas:

Sgoil Lionacleit V Sgoil Mhicneacail
Sgoil Choimhearsnachd Bhàgh a’ Chaisteil V Wallace High School
Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich V Àrdsgoil Phort  Rìgh
Àrdsgoil an Òbain V Sir E Scott
Àrdsgoil Dhùn Omhain V Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu
Acadamaidh Hazlehead V Àrdsgoil Mhalaig
Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig V Àrdsgoil Gheàrrloch
Àrdsgoil Lochabair V Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis

 


National Gaelic Schools Debate 2017 live online from 1pm today!

The National Gaelic Schools Debate competition will be available live online from 1pm today, through e-Sgoil’s You Tube channel - https://vscene.jisc.ac.uk/jsp/cs/cs100.jsp?STREAM_URL_PATH=13797

The draw for Round One is as follows:

Lionacleit School V Nicolson Institute
Castlebay Community School V Wallace High School
Tain Royal Academy V Portree High School
Oban High School V Sir E Scott School
Dunoon Grammar School V Glasgow Gaelic School
Hazlehead Academy V  Mallaig High School
Bishopbriggs Academy V Gairloch High School
Lochaber High School V Inverness Royal Academy


 


. . . . . . .

Nigel Scott
Communications Officer
Comhairle nan Eilean Siar

Tel: 01851 822622 (Work)
Tel: 07884 236103 (Mobile)
email: