Skip Navigation
We are currently testing a new website »» Preview Our New Site ««

Sgioba na Gàidhlig

Ro-ràdh

Foghlam tro Mheadhan na GÓidhlig

Foghlam tro Mheadhan na GÓidhlig

Poileasaidh Gàidhlig na Comhairle

On a thòisich a’ Chomhairle ann an 1975, tha i air a’ Ghàidhlig a chur air adhart ann an iomadh dòigh agus tha poileasaidh dà-chànanach air a bhith aig a’ Chomhairle on fhìor thoiseach.

Anns an Dàmhair 2004, dh’fhoillsich Comhairle nan Eilean Siar am poileasaidh Gàidhlig ath-sgrùdaichte aca. ‘S e amas a’ phoileasaidh anns an fharsaingeachd gum bi na h-Eileanan an Iar na coimhearsnachd dhà-chànanach far a bheil an aon ùghdarras aig a’ Ghàidhlig agus a’ Bheurla mar mheadhan conaltraidh.

Mar a mhìnich Neach-gairm na Comhairle Ailig A Dòmhnallach aig àm an fhoillseachaidh:
"Tha am Poileasaidh a bualadh air na prìomh nìthean a tha nochdadh ann am Bile na Gàidhlig mar a chaidh atharrachadh leis an Riaghaltas agus tha sinn an dùil gum bi am Poileasaidh a’ fighe a-steach dhan Phoileasaidh Nàiseanta don chànan. Tha mi gu sònraichte toilichte gu bheil foghlam meadhan Gàidhlig a’ faighinn barrachd inbhe anns a’ Bhile ùr agus gu bheil cumhachdan air am buileachadh air Bòrd na Gàidhlig a cheadaicheas dhaibh an t-slighe air adhart a dhearbhadh nas cinntiche. Tha Comhairle nan Eilean Siar a’ faicinn foghlam meadhan Gàidhlig mar aon de na prìomh nithean a chuireas spionnadh ann an ath-bheothachadh a’ chànain agus bithidh sinn an dòchas na tha air aithris anns a’ phoileasaidh a chuir an gnìomh thairis air na bliadhnachan a tha romhainn”.

Poileasaidh Gàidhlig na Comhairle

Plana Gàidhlig na Comhairle 2013-17

Thàinig Achd na Gàidhlig (Alba) 2006 gu buil air 13 Gearran 2006 agus stèidhich an Achd buidheann reachdail, neo-roinneil, Bòrd na Gàidhlig, aig an robh dleastanas plana nàiseanta airson a’ Ghàidhlig a chur an gnìomh. Anns an Fhaoilleach 2008 dh’fhoillsich Comhairle nan Eilean Siar am Plana Cànain aca fhèin gu h-oifigeil.

‘S iad prìomh amasan na Plana:

 • A Ghàidhlig a’ neartachadh mar chànan taobh a-staigh an teaghlaich
 • A’ Ghàidhlig a neartachadh mar chànan sa choimhearsnachd
 • An àireamh de luchd-labhairt na Gàidhlig sna h-Eileanan àrdachadh.

Plana Gàidhlig na Comhairle 2013-17 (PDF, 1.1Mb)

Comataidh Buileachaidh Cànan na Comhairle

Chaidh Comataidh Buileachaidh Cànan Comhairle nan Eilean Siar a’ stèidheachadh anns a Ghearran 2008 agus ‘s e prìomh amas na Comataidh Plana Cànan na Comhairle a bhuileachadh, chan e a-mhàin taobh a-staigh na Comhairle ach as a’ choimhearsnachd. Mar a mhìnich an Comhairliche Agnes Rennie, Cathraiche a’ Chomataidh: “A thuilleadh air an uallach a tha air Sgioba na Gàidhlig gus am Plana a leasachadh, a bhuileachadh agus a sgrùdadh, tha e na dleastanas oirnne mar Chomataidh, dèanamh cinnteach gu bheil an Comhairle air fad a coileanadh targaidean a’ Phlana. Tha sinne cuideachd a toirt seachad maoineachadh Pròiseact Gàidhlig, a bhios ri faotainn airson pròiseactan Gàidhlig a cheanglas ri targaidean Plana Nàiseanta na Gàidhlig agus Plana Gàidhlig na Comhairle”.

Buill a’ Chomataidh:

 • MGR. JOHN A MACÌOMHAIR (CATHRAICHE)
 • MGR. ALASDAIR MACLEÒID (IAR NEACH CATHRACH)
 • MGR. DÒMHNALL MANFORD
 • MGR. NIALL PEUTAN
 • MGR. ÙISDEAN MACDHONNCHAIDH
 • A’ BH-UAS. CATRIONA DHÒMHNALLACH
 • MGR. TORMOD A DÒMHNALLACH
 • BH-PH. ZENA STIÙBHART
 • BH-PH. CATRÌONA STIÙBHART
 • MGR. IAIN MACAOIDH
 • MGR. COINNEACH MACLEÒID
 • MGR. IAIN T MACLEÒID

An Drochaid Eadarainn (The Bridge Between Us)

An Drochaid Eadarainn (The Bridge Between Us) is an interactive website to emulate the social transmission of Gaelic language and culture through technology. The site was developed by Highland Village Museum/An Clachan Gàidhealach in Iona, Nova Scotia, and is expected to contribute to Gaelic renewal initiatives in Nova Scotia and other Canadian locales.  The official launch took place on 2 May 2012 at a ceremony in the foyer of the Nova Scotia Legislature Province House in Halifax. 

Communicating recorded expressions of Nova Scotia Gaelic culture, the site exposes visitors to native speakers through storytelling, music and dance, dialectal samples, kinship, belief, traditional foods, home remedies and cures. Participants can meet, share and exchange Nova Scotia Gaelic traditions on An Drochaid Bheò (The Living Bridge), an interactive feature of the website. The site attempts to showcase Gaelic speech and cultural expression across many regions in the province.