Contact Us

Dòmhnall Weir

Oifigear Taic na Gàidhlig
Sgioba na Gàidhlig
Chief Executive's Office
Comhairle nan Eilean Siar

Phone: 01851 822615
Fax: 01851 70 5349
e-mail: donald.weir@cne-siar.gov.uk

Cailean S Moireasdan

Eadar theangair/Neach-taic Conaltraidh
Sgioba na Gàidhlig
Chief Executive's Office
Comhairle nan Eilean Siar

Phone: 01851 822615
Fax: 01851 70 5349
e-mail: colin.morrison@cne-siar.gov.uk