Poileasaidh Gàidhlig

Ro-ràdh

Tha Comhairle nan Eilean Siar an urra ri Seirbheisean Ùghdarras Ionadail air fad a thoirt seachad a’ gabhail a-steach:

 • Foghlaim: Bunsgoil, Àrdsgoil, agus Feuman Sònraichte
 • Seirbheisean Sòisealta: Clann, Teaghlaichean, Seann Daoine, feadhainn le duilgheadasan ionnsachaidh, slàinte inntinn
 • Còmhdhail: Rathaidean, Soighnichean, Seirbheisean Aiseig
 • Tìrshlàinteachd: Tìrshlàinteachd, Dìon Cheannachd, Slàinte Ainmhidh, Taighean Prìobhaideach, Ath- chuairteachadh
 • Coimhearsnachdan Seasmhach: Leasachadh Eaconamach, Foghlam Coimhearsnachd
 • Tha a’ Chomhairle a’ cur roimhpe a’ Ghàidhlig a dhìon agus a bhrosnachadh, agus leanar le bhith a’ strì ri Riaghaltas na h-Alba gus an tèid dearbhadh fhaighinn gu bheil dìon reachdais air a’ chànain
 • Ann a bhith a’ dèiligeadh ris a’ phoball agus ann a bhith a’ coilionadh a’ phròiseis dheamocrataigeach, seallaidh a’ Chomhairle air Beurla agus Gàidhlig mar nithean co-ionnan

Tha e ann an rùn na Comhairle:

 • cothrom a thoirt do gach neach a tha a’ faighinn no a’ cleachdadh sheirbheisean na Comhairle, no a’ cur ris a’ phròiseas dheamocrataigeach seo a choilionadh ann an Gàidhlig no ann am Beurla a rèir an taghaidh phearsanta
 • cleachdadh na Gàidhlig anns na h-Eileanan an Iar a bhrosnachadh
 • feum a dhèanamh den Ghàidhlig mar mheadhan air cothrom cosnaidh a chruthachadh anns na h-Eileanan an Iar
 • brosnachadh a thoirt do bhuidhnean poblach eile aig a bheil ceangal ris a’ Chomhairle gus a’ Ghàidhlig a chleachdadh agus taic agus misneachd a thoirt do bhuidhnean agus do ghnìomhachasan anns na h-Eileanan an Iar a tha a’ toirt seirbheis don phoball a’ Ghàidhlig a chleachdadh
 • comas sgoilearan agus oileanaich a leasachadh gus am bi iad gu misneachail a’ cleachdadh an dà-chànan agus gus an gabh iad an làn phàirt anns a’ choimhearsnachd dhà-chànanach anns a bheil iad a’ còmhnaidh
 • Gàidhlig a stèidheachadh mar aon de chànanan rianachd na Comhairle le bhith a’ toirt seachad trèanadh in-dhreuchdail agus gus leigeil le luchd-obrach an sgilean cànain a leasachadh
 • daingneachadh gu bheil seirbheis tron Ghàidhlig ri faotainn mar chòir gun a bhith aig neach ri dhol ga sireadh
 • daingneachadh gu bheil adhartasan teicneòlais, mar am bann-leathainn air an cleachdadh airson gnìomhachasan ùra Gàidhlig a thàladh do na h-Eileanan an Iar

Am Poileasaidh

‘S e amas poileasaidh na Comhairle anns an fharsaingeachd gum bi Na h-Eileanan an Iar gu bunaiteach na choimhearsnachd dhà-chànanach far a bheil an aon ùghdarras aig a’ Ghàidhlig agus a’ Bheurla mar mheadhanan conaltraidh.

Ann a bhith a’ coilionadh an amais seo bu chòir cuid de phuingean bunaiteach a thoirt fainear:

 1. bidh am poileasaidh air fhaicinn mar phàirt riatanach de dh’obair na Comhairle a bhios a’ drùidheadh air gach seirbheis
 2. bidh am poileasaidh a’ cur ri prìomh rùintean na Comhairle agus bidh e follaiseach ann an Aithris Rùn na Comhairle agus anns na Prìomh Amasan
 3. bidh cudthrom sònraichte air a chur air Gàidhlig ann an dàimh ri cruthachadh cothroman cosnaidh
 4. ‘s e coimhearsnachd dà-chànanach a tha anns na h-Eileanan an Iar fhathast
 5. tha e deatamach gun lean a’ Chomhairle oirre a’ toirt taic dheimhinneach agus ghnìomhach, an dà chuid ag obair gu dìreach agus le bhith a’ brosnachadh bhuidhnean eile gus taic mar seo a thoirt, ach cha bhi na h-oidhirpean sin soirbheachail mur a brosnaich iad cleachdadh na Gàidhlig anns gach seòrsa suidheachaidh

Ann an 2001, stèidhich a’ Chomhairle Sgioba na Gàidhlig, aig a bheil an t-uallach airson Poileasaidh Gàidhlig na Comhairle a lìbhrigeadh agus a bhuileachadh.

A' Chomhairle: Buill agus Oifigearan

Coinneamhan

 • Tha a’ Chomhairle a’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig ann an suidhichidhean foirmeil agus neo-fhoirmeil
 • Tha misneachadh ga thoirt do Bhuill agus Oifigearan com-pàirteachadh ann an obair Chomataidhean na Comhairle tro mheadhan na Gàidhlig. Tha eadar-theangachadh maraon aig choinneamhan ri fhaotainn gus seo a dhèanamh comasach

Pàipearan na Comhairle

 • Bidh clàran-obrach Coinneamhan na Comhairle agus nan Comataidh dà-chànanach
 • Bidh prìomh Aithisgean agus pàipearan Poileasaidh ann an cruth dà-chànanach: m.e. Aithisg Bhliadhnail, Dealbh Chruth, Seòladh Poileasaidh, agus mar sin air adhart
 • Thèid Geàrr-chunntas Coinneamhan a bhios air an cumail gu dà-chànanach an ullachadh ann an Gàidhlig agus ann am Beurla

Briathrachas

 • Tha a’ Chomhairle air gabhail ri briathrachas Faclair na Pàrlamaid agus a’ moladh a bhith a’ cleachdadh an t-Seirbheis Air-loidhne www.scotland.gov.uk/dictionary

Làrach-lìn

 • Thèid duilleagan air làrach-lìn na Comhairle fhoillseachadh ann an Gàidhlig agus am Beurla

Buill

 • Faodaidh Buill na Comhairle a tha dà-chànanach a bhith nan eisimpleirean chudthromach ann a bhith a' cleachdadh na Gàidhlig nan coluadair rin luchd-taghaidh, ri oifigearan agus ri chèile air gnothachas na Comhairle

Luchd-obrach Dà-chànanach

 • Bu chòir luchd-obrach a tha dà-chànanach a' Ghàidhlig a chleachdadh nan conaltradh anns gach suidheachadh anns a bheil sin iomchaidh. Bu chòir luchd-obrach a tha dà-chànanach ach nach eil litearra anns a' Ghàidhlig cothrom fhaighinn air cùrsaichean leughaidh agus sgrìobhaidh ann an Gàidhlig a fhrithealadh

Luchd-obrach nach eil Dà-chànanach

 • Bu chòir luchd-obrach nach eil dà-chànanach a bhith air am misneachadh gus Gàidhlig ionnsachadh agus bu chòir dhaibh cothrom fhaighinn sin a dhèanamh

Fastadh

 • Tha dà-chànanas eileamaid chudthromach ann am modhan fastaidh cuid de luchd-obrach. Tha dreuchdan ann, a tha a rèir an gnè ainmichte mar dhreuchdan anns a bheil Gàidhlig riatanach. Bu chòir na dreuchdan sin an sanasachadh ann an Gàidhlig a-mhàin. Bu chòir sanas airson dreuchd sam bith eile nochdadh gu bheil a’ Chomhairle ag obrachadh fo Phoileasaidh Gàidhlig. Bu chòir do na pròiseasan fastaidh suim a thoirt air comas an t-seirbheis a bhith air a lìbhrigeadh ann an Gàidhlig

Luchd-teagaisg

 • Tha a’ Chomhairle air aontachadh mar amas anns an ùine fhada gum bu chòir Gàidhlig a bhith aig luchd-teagaisg bhun-sgoiltean. Bu chòir luchd-teagaisg bhun-sgoiltean aig nach eil Gàidhlig a bhith air am misneachadh gus Gàidhlig ionnsachadh agus bu chòir cothrom a thoirt dhaibh seo a dhèanamh gus am bi làn chom-pàirt aca ann an suidheachadh dà-chànanach

Am Poball: Lìbhrigeadh Sheirbheisean

Seirbheis Dà-chànanach

 • ‘S e rùn na Comhairle cothrom a thoirt do gach neach a tha a’ faighinn no a’ cleachdadh seirbheisean na Comhairle, no a’ cur ris a' phròiseas dheamocrataigeach ann an dòigh sam bith, seo a dhèanamh tro mheadhan na Gàidhlig no tron Bheurla, a rèir an taghadh phearsanta

Conaltradh Sgrìobhte

 • Gheibh buill den phoball a sgrìobhas chun na Comhairle sa Ghàidhlig freagairt sa Ghàidhlig
 • Thèid fiosan poballach na Comhairle fhoillseachadh gu dà-chànanach, ach bidh sanasan a nochdas ann an irisean Gàidhlig ann an Gàidhlig a-mhàin

Pàipear Sgriobhaidh

 • Bidh pàipear sgrìobhaidh na Comhairle dà-chànanach agus thèid seòlaidhean treòrachaidh ullachadh

Sanasachd

 • Thèid sanasan Gàidhlig a chleachdadh mar a bhios iomchaidh

Oifisean agus Toglaichean na Comhairle

 • Bidh dà-chànanas follaiseach don phoball a’ tighinn a-steach do dh’oifisean no do thogalach eile leis a’ Chomhairle agus feumaidh luchd-obrach a tha an urra ri fàilteachas a bhith dà-chànanach agus an dà chànan a chleachdadh gu pearsanta agus air a' fon

Foghlam

Rùn Coitcheann

 • Tha ullachadh na Comhairle a thaobh foghlam dà-chànanach na phrìomh earrann de phoileasaidh Gàidhlig na Comhairle. Is e seo an eileamaid as motha a chosgas don Chomhairle, an dà chuid, a thaobh maoin agus luchd-obrach, agus tha dùil gur h-i a bheir a' bhuaidh as motha. ‘S e amas foghlam foirmeil cothrom a thoirt do chloinn a tha a’ dol tro Fhoghlam Meadhan Gàidhlig a bhith litearra agus fileanta ann an Gàidhlig ‘s am Beurla agus ullachadh a dhèanamh gus am bi cothrom aig gach sgoilear eile air Gàidhlig sa churaicealam. Tha a’ Chomhairle cuideachd ag amas air mothachadh an òigridh air dualchas agus cultar an coimhearsnachd a leudachadh tron churaicealam foirmeil agus neo-fhoirmeil. Bu chòir don Chomhairle a bhith ag amas air Foghlam Meadhan Gàidhlig a bhith mar phrìomh mhodh teagaisg anns a’ chiad dà bhliadhna den bhun-sgoil, le Foghlam Meadhan Beurla air a thabhann aig ìre sgìreil

Foghlam Ro-sgoil

 • Bheir a’ Chomhairle taic agus brosnachadh don roinn saor-thoileach gu bhith lìbhrigeadh foghlam Gàidhlig Ro-sgoil
 • Brosnaichidh a’ Chomhairle pàrantan gus clann a chur gu Foghlam Meadhan Gàidhlig

Foghlam Bun-sgoil
Foghlam Meadhan Gàidhlig

 • Is e rùn sònraichte na Comhairle a thaobh foghlam bun-sgoil, gum bi clann a thèid gu Foghlam Meadhan Gàidhlig cho litearra agus cho fileanta ann an Gàidhlig agus am Beurla nuair a tha iad a’ dol bhon bhun-sgoil chun na h-àrd-sgoil. Togaidh a’ chlann sin sgilean cànain ann an Gàidhlig agus am Beurla le bhith a’ cleachdadh an dà chànan mar mheadhan ionnsachaidh. Aig tòiseach tòiseachaidh bithidh ìre bogaidh ann an Gàidhlig le Beurla ga toirt a-steach mean air mhean

Gàidhlig do sgoilearan nach eil ann an clasaichean Meadhan Gàidhlig

 • Far nach eil clann a’ dol tro Fhoghlam Meadhan Gàidhlig, is e amas na Comhairle ullachadh a dhèanamh aig gach ìre tron bhun-sgoil gus am bi cothrom aig sgoilearan a bhith an sàs ann an tachartasan a tha co-cheangailte ri curaicealam foghlam Gàidhlig

Foghlam Àrd-sgoil

Is e poileasaidh na Comhairle:

 1. gum bi a' Ghàidhlig air a tabhann do fhileantaich agus luchd-ionnsachaidh mar phàirt den chùrsa chumanta air a' chiad dà bhliadhna san àrd-sgoil agus an dèidh sin bu chòir do sgoiltean, sgoilearan a mhisneachadh agus a bhrosnachadh gus leantainn orra ag ionnsachadh na Gàidhlig an ceann shuas na sgoile mar phàirt de an còir air cànan
 2. gum bi a' Ghàidhlig air a brosnachadh mar mheadhan-teagaisg anns na h-àrd sgoiltean ann an raon de chuspairean

Foghlam Adhartach

 • Leanaidh a’ Chomhairle oirre le bhith a’ cur taic ri leasachadh ann an cùrsaichean Ceum Gàidhlig agus prògraman ionnsachaidh Gàidhlig eile aig Colaisd a’ Chaisteil

Stòrasan

 • Leanaidh a' Chomhairle oirre le bhith a' cur taic ri foillseachadh leabhraichean Gàidhlig agus stuthan eile le bhith a dèanamh ullachadh ionmhais gach bliadhna tro aontan ionadail agus eadar-ùghdarrais

Sòisealachd

Amas Coitcheann

 • Tha e an urra ris a' Chomhairle tron Roinn Sòisealachd a bhith a’ choilionadh sheirbheisean pearsanta eile, a tha a' dèiligeadh gu dlùth ri feuman an luchd-cleachdaidh. Thathar a’ miannachadh far an gabh sin dèanamh, gum bi luchd-obrach nan seirbheisean sin comasach an dà-chànan a chleachdadh nan dèiligeadh làitheil ris a’ phoball. Thèid am Poileasaidh Gàidhlig fhilleadh a-steach do dhealbhadh agus do bhuileachadh phrògram Sheirbheisean Coimhearsnachd co-aontaichte le Bòrd Slàinte nan Eilean Siar

Dachaighean Cùraim

 • Amasaidh na Dachaighean Cùraim air àrainneachd Gàidhlig a bhrosnachadh agus gus seo a choilionadh bu chòir luchd-obrach dà-chànanach am fastadh far an gabh seo dèanamh

Luchd-cùraim Dachaigh

 • Far a bheil neach na dachaigh fhèin ag iarraidh neach-cùraim aig a bheil Gàidhlig, nì a’ Chomhairle dìcheall gus an t-iarrtas sin a choilionadh

Faire

 • Feumaidh luchd-freagairt fòn aig Faire a bhith dà-chànanach

Seirbheisean Taic Chloinne

 • Bidh luchd-obrach dà-chànanach ann airson taice agus cuideachaidh a thoirt do theaghlaichean far a bheil clann a tha fo chùram Roinn Sòisealachd

Coimhearsnachdan Seasmhach

Na h-Ealain agus Cultar

Amas Coitcheann

 • Feumar gnè dà-chànanach na coimhearsnachd a nochdadh anns na seirbheisean sòisealta, cultarail agus cur-seachad a bhios a' Chomhairle a' cur air adhart

Seirbheis Leabharlann

 • Tro sheirbheis an leabharlainn tha a' Chomhairle a' ceannachd agus a' toirt air iasad, a' chuid as motha de na leabhraichean Gàidhlig a thathar a’ foillseachadh. Dh’fhaodar dùil a bhith, an dà chuid, ri barrachd leabhraichean Gàidhlig a bhith air am foillseachadh agus ri barrachd iarrtais air an son, mar a thig feabhas air comas leughaidh na Gàidhlig, agus feumaidh a' Chomhairle ullachadh a dhèanamh fa chomhair seo

Ealain agus Cur-seachad

 • Bidh a' Chomhairle a' meudachadh a taic agus a co-cheangal ris na h-ealain Ghàidhlig

Seirbheis nan Taighean-tasgaidh

 • Bidh dualchas dà-chànanach nan Eilean faicsinneach ann an taisbeanaidhean Seirbheis nan Taighean-tasgaidh, agus nithear cinnteach gun tèid mìneachadh a thoirt seachad anns an dà chànan, a’ gabhail a-steach mìneachadh aithriseach

Foghlam Coimhearsnachd

 • Ni a’ Chomhairle cinnteach gum bi àite cudthromach aig a’ Ghàidhlig ann an obair seirbheis Foghlam Coimhearsnachd, agus gun tèid stòrasan a chleachdadh gus litearrachd Gàidhlig a bhrosnachadh aig ìre coimhearsnachd. Bu chòir do Fhoghlam Coimhearsnachd dearbhadh gu bheil an comas aca an t-seirbheis a lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig

Comuinn Eachdraidh

 • Leanaidh a’ Chomhairle le bhith a’ toirt taic agus brosnachadh do dh’obair agus leasachadh nan Comuinn Eachdraidh

Leasachadh Eaconamach

Bidh a’ Chomhairle a’ toirt taic ionmhais seachad fon Bhuidseat Leasachadh Eaconamach Gàidhlig. Chaidh a shònrachadh san leabhran A’ Cruthachadh Choimhearsnachdan airson na h-ama ri teachd gu bheil Brosnachadh agus Leasachadh a’ Chultair agus an Dualchais, gu sònraichte an cultar agus an dualchas Gàidhlig mar aon de na prìomh stiùir a bhrosnaicheas ùrachadh eaconamaiceach anns na h-Eileanan an Iar.

 • Gus ìomhaigh na Gàidhlig àrdachadh le bhith a’ meudachadh chothroman cosnaidh tro bhith a’ brosnachadh obair eaconamach agus leasachadh gnìomhachais co-cheangailte ri Gàidhlig
 • Gus ro-innleachdan a leasachadh agus a bhuileachadh gus cothroman cosnaidh a bhrosnachadh a’ cleachdadh na Gàidhlig agus a cultar agus gu bhith a’ brosnachadh cheangalan eaconamach le sgìrean mion-chànain eile san Roinn Eòrpa
 • Gus co-obrachadh èifeachdach a bhrosnachadh eadar choimhearsnachdan ionadail, ghnìomhachasan agus bhuidhnean eile a’ cleachdadh na Gàidhlig agus a cultair

Seirbsheisean Teicniceach

Amas Coitcheann

 • Tha dèiligeadh làitheil ri muinntir an àite aig luchd-obrach dhreuchdail, cheàirdeil is chlèireil ann an seirbheisean eile na Comhairle agus bhiodh e math nam biodh iad a' cleachdadh na Gàidhlig nan co-labhairt

Toglaichean na Comhairle

 • Bidh soighnichean ann an toglaichean na Comhairle anns an dà chànan leis an ainm Gàidhlig an toiseach agus ann an clò nas gairbhe gus prìomhachas a thoirt dhan Ghàidhlig

Ainmean Shràidean

 • Bidh ainmean shràidean anns na h-Eileanan an Iar a’ nochdadh anns an dà chànan leis an ainm Gàidhlig an toiseach agus ann an clò nas gairbhe gus prìomhachas a thoirt dhan Ghàidhlig

Ainmean Àitean

 • Bu chòir ainmean àitean anns na h-Eileanan an Iar nochdadh anns a’ Ghàidhlig a-mhàin. ‘S docha gum bi àiteachan ann far nach bi am poileasaidh seo freagarrach, far a bheil a’ Ghàidhlig agus a’ Bheurla cho eadar-dhealaichte m.e. An t-Òb agus Leverburgh

Soighnichean Treòrachaidh

 • Bithidh soighnichean treòrachaidh anns na h-Eileanan an Iar anns an dà chànan leis an ainm Gàidhlig an toiseach agus ann an clò nas gairbhe gus prìomhachas a thoirt dhan Ghàidhlig

Soighnichean Trafaic

 • Tha a' mhòr-chuid de shoighnichean trafaic dealbhte fo reachdas, agus a chionn 's gu bheil a' mhòr-chuid dhiubh dealbhach no samhlach chan eil e anns an rùn an atharrachadh aig an ìre seo

Soighnichean Poblach

 • Cuide ri eisimpleir a nochdadh air a toglaichean fhèin, brosnaichidh a' Chomhairle buidhnean poballach agus malairteach eile, iad an ainmean agus an seirbheisean fhoillseachadh anns an dà chànan

Buidhnean Eile

Dleastanas na Comhairle

 • Feumaidh a' Chomhairle an t-slighe a threòrachadh a thaobh dà-chànanais anns na h-Eileanan an Iar, ach cho math ri eisimpleir a thoirt seachad feumaidh i misneachd, comhairle agus taic a thoirt do bhuidhnean eile a tha dèanadach anns a' choimhearsnachd eadar bhuidhnean nàiseanta, bhuidhnean malairt agus bhuidhnean saor-thoileach. Mar phàirt den phròiseas Dealbhadh Coimhearsnachd, obraichidh Sgioba na Gàidhlig an co-bhoinn ri luchd-com-pàirt Dealbhadh Coimhearsnachd, gu sònraichte tro Fhòram Cànan agus Cultar na Gàidhlig, gus Cànan agus Cultar na Gàidhlig adhartachadh ‘s a leasachadh

Roinnean Riaghaltais

 • Bidh dleastanas coiteachaidh airson Gàidhlig air Sgioba na Gàidhlig ann an còmhraidhean le Riaghaltas na h-Alba. Bidh a’ Chomhairle cuideachd a’ dèanamh cheangalan le Oifigearan Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba gu bhith a’ togail ìomhaigh na Gàidhlig aig ìre nàiseanta
 • Tha uallach mòr air Roinn Foghlam Riaghaltas na h-Alba airson leasachadh agus rannsachadh Foghlam Gàidhlig aig gach ìre agus leanaidh a’ Chomhairle oirre a’ toirt taic dhaibh nan cuid oidhirpean san raon seo gus na cothroman as fheàrr fhaighinn dha na h-Eileanan Siar

Eaglaisean

 • Tha ainm sònraichte air a bhith aig na h-Eaglaisean ann a bhith a' cleachdadh na Gàidhlig ann an suidhichidhean foirmeil agus dreuchdail agus tha e cudthromach gun lean iad orra a' gabhail pàirt ann a bhith a’ leasachadh a’ chànain. Chuireadh e ri foghlam dà-chànanach sna sgoiltean nam bithte a’ ruith Sgoiltean Sàbaid Meadhan Gàidhlig

Iomairt na Gaidhealtachd ‘s nan Eilean

 • Tha dleastanas sònraichte aig Iomairt na Gaidhealtachd ‘s nan Eilean agus Iomairt nan Eilean Siar ri choilionadh a thaobh leasachadh sòisealta agus eaconamach air a' Ghaidhealtachd agus anns na h-Eileanan agus bu chòir don uallach shòisealta aca a bhith a' toirt dhaibh cothrom taic airgid agus eòlais a chur ri pròiseactan cànain agus cultair

Bòrd Slàinte nan Eilean

 • Tha Bòrd Slàinte nan Eilean gu h-àraidh cudthromach oir tha mòran de a luchd-obrach a' dèiligeadh gach latha ris an t-sluagh ann an suidhichidhean eadar-dhealaichte; ri cloinn tro thadhal dachaigh, foghlam slàinte agus seirbheis lèighe na sgoile. Tha e riatanach gu lean am Bòrd a' cleachdadh na Gàidhlig anns na seirbheisean a tha e a’ tabhann, an co-bhoinn ri poileasaidh Gàidhlig na Comhairle
 • Leanaidh a’ Chomhairle còmhla ri Bòrd na Slàinte le bhith a’ leasachadh phoileasaidhean Gàidhlig thairis air na seirbheisean ceangailte

Buidhnean Gàidhlig

 • Leanaidh a’ Chomhairle le bhith a’ co-obrachadh le buidhnean Gàidhlig eile, a’ toirt taic don obair aca, an dà chuid aig ìre nàiseanta agus eadar-nàiseanta, gu bhith a’ leasachadh na Gàidhlig agus a cultair
 • Co-obraichidh a’ Chomhairle le Bòrd na Gàidhlig gus cànan agus cultar na Gàidhlig a leasachadh anns na h-Eileanan an Iar

Gnìomhachas is Malairt

 • Misnichear buidhnean prìobhaideach agus malairteach gus a' Ghàidhlig a chleachdadh. Brosnaichear an roinn phrìobhaideach cuideachd gus a bhith a’ cleachdadh Gàidhlig ann an sanasachd. Bidh Sgioba na Gàidhlig a’ toirt taic agus cuideachadh do bhuidhnean a tha ag iarraidh an sanasan fhoillseachadh gu dà-chànanach

Buidhnean Saor-thoileach

 • Thèid Buidhnean Coimhearsnachd mar Chomhairlean Sheirbheisean Shòisealta, Comhairlean Coimhearsnachd agus Comataidhean Baile a mhisneachadh a chum a' Ghàidhlig a chleachdadh aig an coinneamhan agus nan conaltradh sgrìobhte far am bi sin freagarrach

Na Meadhanan

Craoladh

 • Leanaidh a’ Chomhairle le bhith a’ toirt taic do dh’obair Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig
 • Brosnaichidh a’ Chomhairle companaidhean craolaidh Gàidhlig an obair a stèidheachadh anns na h-Eileanan an Iar
 • Leanaidh a’ Chomhairle le bhith a’ sireadh prògram telebhisean naidheachdan Gàidhlig a bhiodh air a chraoladh gu làitheil bho na h-Eileanan an Iar
 • Leanaidh a’ Chomhairle le bhith a’ sireadh seanail telebhisean digiteach Gàidhlig a bhiodh stèidhichte anns na h-Eileanan an Iar
 • Obraichidh a’ Chomhairle le seirbheisean meadhanan (Craoladh, pàipearan agus dealain) gus na cothroman a ghabhail mar a nochdas iad, chan ann a-mhàin a-thaobh conaltradh Gàidhlig, ach ann an cruthachadh obraichean agus taic do dh’iomairtean Gàidhlig