Cunntadh Taghaidhean Choitcheann - Na Meadhanan Sòisealta

Bidh cunntadh na Taghaidhean Choitcheann a’ gabhail àite ann an Ionad Spòrs Leòdhais, Steòrnabhagh, aig 10f air Diardaoin 8mh Ògmhios 2017.

Thèid fiosrachadh dà-chànanch a sgaoileadh beò tro dhuilleagan Facebook agus Twitter Chomhairle nan Eilean Siar agus thèid Facebook live a chleachdadh airson an toradh a sgaoileadh beò tro bhideo.

Duilleag Twitter na Comhairle:
https://twitter.com/cne_siar

Duilleag Facebook na Comhairle:
https://www.facebook.com/comhairlenaneileansiar/