Dreuchdan Ceannard agus Neach-gairm

Chaidh an Comh. Ruaraidh MacAoidh a thaghadh mar Cheannard Chomhairle nan Eilean Siar. Chaidh dà ainm a chur adhart airson dreuchd Ceannard - an Comh. Ruaraidh MacAoidh agus an Comh. Dòmhnall Manford. Seo toradh a’ bhot:

Ruaraidh MacAoidh

18

Dòmhnall Manford

13


Chaidh an Comh. Tormod A Dòmhnallach a thaghadh mar Neach-gairm Comhairle nan Eilean Siar aon uair eile. Chaidh dà ainm a chur air adhart airson dreuchd Neach-gairm - an Comh. Tormod A Dòmhnallach agus an Comh. Alasdair MacLeòid. Seo toradh a’ bhòt:

Tormod A Dòmhnallach

20

Alasdair MacLeòid

11