Naidheachd

(agus Duilleagan Sònraichte)

Dìleab 2018

Tha planaichean a’ tighinn ri chèile airson consart Dìleab a tha a’ gabhail àite air feadh nan Eilean Siar san t-Samhain agus an Dùbhlachd 2018.

Iolaire Poppy Pins

The Iolaire Working Group is pleased to confirm that commemorative Iolaire poppy pins produced by Poppy Scotland, will be available to purchase for £3 each from Monday 1st October 2018.