Coinneamhan Nan Comataidhean (11 - 12 Sultain 2023)

Coinneamhan Ullachaidh Luchd-Cathrach

Coinneamhan Ullachaidh Luchd-Cathrach
LATHA UAIR COINNEAMH CATHRAICHE IAR-CHATHRAICHE SEÒMAR
Diciadain 13 Sultain 3.00f Comataidh Còmhdhail agus Bun-structair Ùisdean MacDhonnchaidh Susan NicThòmais Tro Teams
Diardaoin 14 Sultain 4.00f Comataidh Foghlam, Spòrs agus Seirbheisean Chloinne Pòl Finneagan Mustapha Hocine Seòmar Comataidh 1/Tro Teams
Diluain 18 Sultain 12:00noon Comataidh Leasachadh Seasmhach Dòmhnall Crichton Tormod Dòmhnallach Seòmar Comataidh 1/Tro Teams
Diluain 18 Sultain 3.00f Comataidh Poileasaidh agus Stòras Pòl F Steele Donnchadh MacAonghais MBE Seòmar Comataidh 1/Tro Teams
Diluain 18 Sultain 400f Comataidh Sgrùdaidh Aonghas Moireasdan Malcolm Dòmhnallach Seòmar Comataidh 1/Tro Teams

Coinneamhan Nan Comataidh

Diciadain 13 Sultain

Clàr-Ama Nan Coinneamhan
Uair Coinneamh Seomar
11.00m Fo-chomataidh Stòras Daonna Seòmar Comataidh 1 / Tro Teams
2.00f Bòrd Sàbhailteachd Coimhearsnachd Seòmar na Comhairle/ Tro Teams

Dimàirt 19 Sultain

Clàr-Ama Nan Coinneamhan
Uair Coinneamh Seomar
10.30m Comataidh Foghlam, Spòrs agus Seirbheisean Chloinne Seòmar na Comhairle/ Tro Teams
1.00f Lòn Seòmar-bidhe nam Ball
2.00f Comataidh Leasachadh Seasmhach Seòmar na Comhairle/ Tro Teams
4.00f Comataidh na Gàidhlig Seòmar na Comhairle/ Tro Teams
5.00f Coinneamh Neo-fhoirmeil Le Buill agus an Àrd-oifigear Seòmar na Comhairle/ Tro Teams

Diciadain 20 Sultain

Clàr-Ama Nan Coinneamhan
Uair Coinneamh Seomar
9.30m Comataidh Còmhdhail agus Bunstructair Seòmar na Comhairle/ Tro Teams
1.00f Lòn Seòmar-bidhe nam Ball
2.00f Comataidh Poileasaidh agus Stòras - Seòmar na Comhairle/ Tro Teams

Diardaoin 21 Sultain

Clàr-Ama Nan Coinneamhan
Uair Coinneamh Seomar
9.30m Comataidh Sgrùdaidh Seòmar na Comhairle/ Tro Teams