Council Members

Barraigh agus Bhatarsaigh


Uibhist A Deas, Eirisgeigh Agus Beinn Na Faoghla


Uibhist A Tuath


Na Hearadh


Sgire Nan Loch


Sgir’ Uige Agus Carlabhagh


An Taobh Siar Agus Nis


Loch A Tuath


Steornabhagh A Tuath


Steornabhagh A Deas


Sgire An Rubha